Disclaimer & Privacy Statement

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.waarligtjouwtax.nl (hierna: website) van Meijburg & Co. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Disclaimer

Beschikbare informatie

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van belastingadvies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico. Meijburg & Co is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekte informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website

Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co. Meijburg & Co behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo's en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening. De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Meijburg & Co geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel Meijburg & Co er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft Meijburg & Co expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Meijburg & Co heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites.

De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. Meijburg & Co aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

Meijburg & Co garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

Meijburg & Co garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Meijburg & Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, vennoten en medewerkers van Meijburg & Co.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.

Privacy statement

Deze website wordt geëxploiteerd door Meijburg & Co en Meijburg & Co B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Meijburg & Co Special Services B.V., Meijburg & Co IPT Services B.V. en Meijburg & Co M&A Tax B.V., hierna tezamen te noemen: Meijburg & Co.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Meijburg & Co persoonsgegevens over u verzamelen. Meijburg & Co zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Meijburg & Co bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacy Beleid Internet Meijburg & Co.

Doeleinden van gegevensverwerking

Meijburg & Co verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Meijburg & Co tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Meijburg & Co wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Meijburg & Co

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Meijburg & Co via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u kenbaar maken via e-mail adres: Privacy Meijburg & Co. Indien u geen marketinginformatie van Meijburg & Co wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld e-mail adres. Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via www.belastingnieuwsopmaat.nl. Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Meijburg & Co via het e-mail adres: Privacy Meijburg & Co.

Wijzigingen Privacy Statement

Meijburg & Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Oktober 2014

Wij gebruiken Google Analytics om de bezoekersinteractie op onze website te analyseren en het gebruiksgemak van onze bezoekers te verbeteren. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies die verband houden met dit doel. Wilt u meer weten over uw privacy en hoe u de cookies kunt blokkeren of verwijderen? Lees dan ons Online Privacy Statement. Sluiten